این سیستم به سفارش کارگروه توسعه دولت الکترونیک از شرکت سهنپ طراحی و آماده گردیده است که در جهت ارتباط اعضاء محترم کارگروه و همچنین در فاز دوم در جهت ارتباط مردم با ارگانهای دولتی و سفارش خدمات از آنان بصورت کاملاً الکترونیک (Pure Electronic) تحلیل و توسعه داده شده است.

لینک وب سایت پرتال تعاملی کارگروه دولت الکترونیک طراحی شده در سهنپ

این پرتال شامل فازهای پنج­گانه ذیل خواهد بود:

فاز 1: مرکز تعامل اعضاء محترم کارگروه دولت الکترونیک با همدیگر در هر نقطه­ ای از دنیا و بصورت 24 ساعته

فاز 2: مرکز تعامل مردم با اعضاء محترم کارگروه دولت الکترونیک در جهت اطلاع از خدمات دولت الکترونیک

فاز 3: مرکز تعامل ادارات با اعضاء محترم کارگروه در جهت نظارت کارگروه به عملکرد دولت الکترونیکی ادارات

فاز 4: مرکز تعامل مردم با ارگانها، سازمانها و ادارات دولتی در جهت اخذ خدمات نوین دولت الکترونیک

فاز 5: مرکز ارائه معرفی سرویس­ها و خدمات مدرن ارگانها به مردم بصورت الکترونیکی

اهداف توسعه دولت الکترونیک بشرح ذیل می باشد که در این سیستم تعبیه گردیده است:

 • ارائه یکپارچه خدمات آنلاین
 • کم کردن شکاف دیجیتال با توسعه زیرساخت الکترونیک
 • ارائه خدمات از چند کانال، داده­ های باز دولت و تدارکات الکترونیک
 • وجود سازوکارهای تصمیم­ گیری الکترونیک و مشاوره الکترونیک
 • وجود سازوکار دریافت و پیگیری بازخوردهای شهروندان در رابطه با خدمات آنلاین
 • فراهم نمودن ابزارهایی به منظور دریافت نظرات عمومی برای سیاست گذاری عمومی مثل رای گیری عمومی و ...

شاخص­ها

طبق اسناد بین­ المللی، مقدار شاخص توسعه دولت الکترونیک، از مقادیر سه زیرشاخص زیرساخت مخابراتی (TII)، خدمات آنلاین (OSI) و سرمایه انسانی (HCI) بدست می­آید.

و مضافاً قابلیت های تکمیلی بشرح ذیل می باشد:

 1. ارائه خدمات در راستای دولت الکترونیک
 2. حوزه سلامت شهری
 3. حوزه امنیت
 4. حوزه توریسم و خدمات اجتماعی
 5. حوزه خدمات G2B
 6. و......