در اين پروژه ها سعي بر آن بوده که با بررسي آخرين مطالب موجود در زمينه "کشف تقلب" با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي به مطالعه و بررسي مقالات موجود پرداخته شود و با دسته بندي راه حل ها و تکنيک هاي استفاده شده، متناسب با شرايط بومي و مختصات ايران؛ يک و يا چند تکنيک بصورت تلفيقي پيشنهاد گردد. این تکنیک ها قابلیت تعمیم در تمامی حوزه های اطلاعاتی از جمله کشف تقلب در حوزه مالی, مالیاتی، بیمه، بانکداری الکترونیک و تجارت را دارد.
مثال ( سیستم کشف تقلب مالیاتی در حوزه مالیاتهای مستقیم ):
       هدف اصلي کشف تقلب در اظهارنامه هاي مؤديان در طول آخرين سال فعاليت اقتصادي ايشان تا ماه رسيدگي به پرونده آنان مي باشد. در این حوزه، شرکت مهندسی سامانه های هوشمند نسل پنجم اقدام به تحلیل، طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند تقلب یاب با قابلیت های ذیل نموده است:

  1.  قابليت ساخت مدل از اطلاعات و اعمال مدل بر روي اطلاعات اصلي
  2.  قابليت تشخيص متقلبين و اطلاع رساني به کارشناس حوزه مالياتي 
  3.  قابليت کمک به کارشناس قبل از صدور برگ تشخيص 
  4.  قابليت کاستن از صدور برگ متمم
  5.  قابليت جلوگيري از جريمه شدن مؤديان
  6.  قابليت کاهش بروکراسي مالياتي
  7.  کاهش صف عريض و طويل هياتهاي حل اختلاف مالياتي
  8.  افزايش ماليات وصولي ايران

چند نمونه از مقالات در زمینه داده کاوی و پردازش موازی و همچنین تشخیص مسائل مرتبط با حوزه مالی، بیمه، بانکداری و مالیات را ذیلاً ملاحظه می فرمائید.

مقالات

لينک نمونه اي از مقاله پذیرفته شده بین المللی در زمینه داده کاوی