1. ثبت و صدور فاکتور 
  2. ثبت و صدور رسید های پرداختی
  3. ثبت و نگهداری چک های پرداختی و ارائه گزارش از عمکرد مشتری در قبال فاکتور
  4. انواع گزارشات متنوع بی نظیر با تکنولوژی جدید 
  5. سطوح دسترسی دقیق
  6. امکان گزارش صندوق الکترونیکی و صورت معاملات فصلی