1.     امکان صدور بلیط و کنترل فروش 
  2.     قابلیت منحصر به فرد کنترل کامل چاپگر با نرم افزار و جلوگیری از مشکلات ناشی از سخت افزار و مسائل جنبی در مورد صدور بلیط
  3. امکان تطبیق با دستبنده های RFD و هوشمند سازی و کنترل تردد 
  4.     گزارشات متنوع فروش
  5.     امکان تفکیک بخش های فروش و گزارشات فروش ویژه 
  6.     امکان تطبیق با مکان های مورد استفاده استخر یا تله سیژ یا دیگر مجموعه های نظیرهم