این شرکت نماینده فروش نرم افزارهای شرکت نرم نگاران پيشرو در این زمینه بوده و در خصوص ارائه سیستم مدیریت منابع انسانی بشرح ذیل اقدام می نماید:

مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به عبارت دیگر رويكردي استراتژيك به جذب، توسعه، مديريت، ايجاد انگيزش و دستیابي به تعهد منابع كليدي سازمان؛ يعني افرادي كه در آن يا براي آن كار مي‌كنند و فرآیندی که شامل چهار وظيفه جذب، توسعه، ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انساني است. مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عملكرد، دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و منصفانه براي كاركنان سازمان. هر یک از اهداف فوق در این حوزه با بهره گیری از زیرسیستم های پیشرو به سادگی قابل دستیابی و مدیریت می باشد. در ادامه می توانید اطلاعات فنی هر بخش را مطابق با طراحی تیم متخصص پیشرو مشاهده نمایید و در نهایت داشبوردی همه جانبه جهت تصمیم گیری در اختیار خواهید داشت.

بی شک این سیستم با کلیه زیرسیستم هایش یکی از قدرتمندترین و پر مخاطب ترین نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی در ایران و خاورمیانه می باشد: